Struktura Organizacyjna - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

RP I 010.10.2016

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 z dnia 4 maja 2016r.

Prokuratora Regionalnego sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz zadań

komórek organizacyjnych.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz.

177), a także § 27 ust. 1 – 3 i 5 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016

roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U.

z 2016 r. poz. 508) ), zwanego dalej „regulaminem” zarządza się co następuje:


§ 1.

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Krakowie stanowią:

 1. Prokurator Regionalny w Krakowie

 2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Krakowie.


 § 2.

W skład Prokuratury Regionalnej w Krakowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej;

 3. Wydział III Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego;

 4. Wydział VI Budżetowo-Administracyjny;

 5. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;

 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

 7. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

 8. Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

 9. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

 10. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


§ 3.

 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmujący zadania w zakresie:

  1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;

  2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;

  3. prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego imiennie wskazanym prokuratorom:

   1. o skomplikowanym stanie faktycznym lub

   2. jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 kk;

  4. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

  5. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

  6. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1–3;

  7. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1–3;

  8. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1–3;

  9. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1–3;

  10. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1–3;

  11. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

  12. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1–3;

  13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

  14. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;

  15. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów o których mowa w pkt 3, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego, prokuratora – koordynatora;

  16. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1–3; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;

  17. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1–3;

  18. wykonywania przez analityków kryminalnych analiz kryminalnych w ramach postępowań prowadzonych w Wydziale.

 2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawują Zastępcy Prokuratora Regionalnego.


§ 4.

 1. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmujący zadania w zakresie:

  1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;

  2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;

  3. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

  4. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

  5. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

  6. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 – 2;

  7. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

  8. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

  9. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

  10. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach finansowo-skarbowych;

  11. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1 – 2;

  12. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

  13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

  14. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;

  15. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1 – 2; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;

  16. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

  17. wykonywania przez analityków kryminalnych analiz kryminalnych w ramach postępowań prowadzonych w Wydziale.

 2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawują Zastępcy Prokuratora Regionalnego.


 § 5.

 1. Wydział III Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmujący zadania w zakresie:

  1. organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;

  2. kadr i szkolenia;

  3. sprawozdawczości i statystyki;

  4. skarg i wniosków;

  5. działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla krakowskiego okręgu regionalnego;

  6. działalności rzecznika prasowego;

  7. udostępniania informacji publicznej;

  8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

  9. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

  10. opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;

  11. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, podległych prokuraturach okręgowych oraz w MałopolskimWydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie;

  12. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej oraz w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie;

  13. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

  14. współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

  15. opracowywania projektów regulacji dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej oraz w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;

  16. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

  17. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;

  18. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;

  19. obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

  20. obsługi wideokonferencji;

  21. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

  22. prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Krakowie lub jego Zastępców;

  23. udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 22 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Krakowie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

  24. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 23;

  25. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 23;

  26. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach, o których mowa w pkt 23;

  27. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 23;

  28. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 23;

  29. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-3;

  30. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-3;

  31. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których ,mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3 i w § 4 ust. 1 pkt 1–3;

  32. prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;

  33. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

  34. wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej.

  35. wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

 2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

  1. udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

  2. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

  3. udziału prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

  4. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

  5. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie.

 3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośrednio nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.


§ 6.

 1. Wydział VI Budżetowo–Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo–Administracyjnego obejmujący zadania w zakresie:

  1. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

  2. prowadzenia rachunkowości;

  3. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

  4. obsługi administracyjno–gospodarczej;

  5. prowadzenia inwestycji i remontów;

  6. prowadzenia spraw socjalno–bytowych;

  7. prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

  8. zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

  9. prowadzenia biblioteki.

 2. W skład Wydziału Budżetowo–Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo–Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

 3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny


§ 7.

 1. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zadania w zakresie:

  1. prowadzenia i nadzorowania zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;

  2. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Dziale;

  3. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

  4. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

  5. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1;

  6. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

  7. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

  8. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

  9. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;

  10. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1;

  11. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

  12. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;

  13. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.

 2. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.


§ 8.

 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmujący zakresem swego działania:

  1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

  2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

  3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

  4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

  6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

 2. W ramach Działu funkcjonuje:

  1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;

  2. Oddział Kancelarii Tajnej kierowany przez Kierownika Oddziału Kancelarii Tajnej podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony Prokuratury Regionalnej w Krakowie, który obsługuje Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

 3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.


§ 9.

 1. W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze, kierowany przez kierownika sekretariatu i wykonujący prace:

  1. kancelaryjno – biurowe;

  2. pomocnicze

   w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno – prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

 2. Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego.


§ 10.

 1. W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

  1. Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

  2. Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

  3. Administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);

  4. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych;

   – podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

 2. Samodzielne stanowisko określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Informacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 i 3 – Wydział III Organizacyjno-Sądowy, określone w ust. 1 pkt 4 – Wydział Budżetowo-Administracyjny.

Rejestr zmian dla: Struktura Organizacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt