Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia

28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz innych ustaw, przewidujących dla

prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Regionalnej w Krakowie tj.: zawiadomienia

o przestępstwie oraz stosowne pisma domagające się wszczęcia czynności z zakresu prawa cywilnego

i administracyjnego można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach

i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres czy też złożyć zawiadomienie ustne do właściwego

prokuratora. Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek

organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Regionalnej

w Krakowie.

Załatwianie spraw odbywa się według trybu regulowanego właściwymi procedurami (karna, cywilna,

administracyjna, a także według zasad określonych w regulaminie wewnętrznego urzędowania

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).

Wspomnieć należy, że wszelkie terminy procesowe do załatwienia sprawy ulec mogą znacznemu wydłużeniu

wobec wystąpienia różnego rodzaju okoliczności niezależnych od prokuratora prowadzącego lub

nadzorującego sprawę (np. zawiłość sprawy, niemożność szybkiego zgromadzenia określonych materiałów,

dowodów), co oczywiście sprawia, iż takie sprawy nie są końcowo załatwiane w kolejności wynikającej z ich

rejestracji.

Nadmienić należy, że terminy merytorycznego zakończenia spraw karnych regulowane są treścią art. 331

kodeksu postępowania karnego – „ W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od daty otrzymania aktu

oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza

akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie

o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia” – w przypadku osoby

tymczasowo aresztowanej termin taki ulega skróceniu do 7 dni.


Załatwienie spraw karnych odbywa się między innymi poprzez wniesienie aktu oskarżenia do sądu,

skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, odmowę wszczęcia dochodzenia lub

śledztwa, przekazanie sprawy według właściwości do innej jednostki. Jeśli natomiast zachodzi długotrwała

przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego, postępowanie takie zawiesza się na czas

trwania przeszkody.

Sprawy cywilne i administracyjne mogą ukończyć się kierowaniem pozwów, wniosków, sprzeciwów, skarg.

Dodać należy, że kierownicy jednostek prokuratury lub ich zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i

wniosków w terminach przez siebie wyznaczonych. Informacje o przyjęciach obywateli w tych sprawach w

poszczególnych prokuraturach okręgowych umieszczone są wewnątrz budynków, w których jednostki te

mają siedziby.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku

migowym i innych środkach komunikowania się. Określa ona usługi regulujące między innymi zasady obsługi

w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwałe lub

okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu

faksów.


Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru tłumaczy przez

wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt