Skargi i wnioski - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokurator Regionalny w Krakowie zgodnie z treścią art. 22 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo

o prokuraturze (Dz.U.2016.177 z dnia 2016.02.15) jest jest prokuratorem przełożonym prokuratorów

prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych

na obszarze działania prokuratury regionalnej.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje Dział VI Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o

prokuraturze (Dz.U.2016.177 z dnia 2016.02.15) oraz w sposób określony w § 5 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

(Dz.U. Nr 5 poz. 46) oraz § 318-324 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek

organizacyjnych prokuratury.


O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb i terminy rozpoznawania skarg i wniosków 

  • Skargi i wnioski rozpoznaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

  • Skargi i wnioski dotyczące prokuratorów w zakresie, w jakim są oni niezależni, nie podlegają rozpoznaniu.Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury, do którego taka skarga lub taki wniosek zostałyskierowane, zawiadamia wnoszącego o przyczynach odmowy rozpoznania skargi lub wniosku.

  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu, prokurator kierującyjednostką organizacyjną prokuratury niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek do akt postępowania,którego dotyczy, zawiadamiając o tym wnoszącego.

  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy treści czynności prokuratora jeszcze niedokonanych, należących dozakresu, o którym mowa w § 2, podlega niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczy.

  • Jeżeli skarga lub wniosek zawiera treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe,pozostawia się skargę lub wniosek bez rozpoznania, zawiadamiając wnoszącego o przyczynie pozostawieniaskargi lub wniosku bez rozpoznania, chyba że skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratorapodlegającej zaskarżeniu.


Uprawnienie do rozpatrywania skarg i wniosków 

  • Skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.

  • Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury rozpoznaje skargi lub wnioski dotycząceasystentów prokuratorów, aplikantów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników.


Przekazanie skargi lub wniosku rzecznikowi dyscyplinarnemu 

Skargę lub wniosek w zakresie, w jakim zawiera żądanie pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności

dyscyplinarnej, prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury przekazuje właściwemu

rzecznikowi dyscyplinarnemu. O sposobie rozpoznania skargi lub wniosku rzecznik dyscyplinarny zawiadamia

skarżącego oraz prokuratora, który przekazał mu skargę lub wniosek.

Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania 

Ponawiane skargi lub wnioski w sprawach już wyjaśnionych, niezawierające nowych okoliczności,

pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnoszącego.

Sposoby przyjmowania skarg i spraw

Skargi, wnioski oraz wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

  • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Krakowie w formie pisemnej,

  • pocztą na niżej wskazany adres

  • na adres poczty elektronicznej sekretariat@krakow.pr.gov.pl, a także ustnie do protokołu.


Dane teleadresowe

Prokuratura Regionalna w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków załatwiane są osobiście przez Prokuratora

Regionalnego, jego Zastępca lub wyznaczenego prokuratora w gmachu Prokuratury Regionalnej,

ul. Cystersów 18, w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Regionalną

w Krakowie.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt