Komunikat RP II Ds 11.2016 - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

 

Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała akt oskarżenia w sprawie
o charakterze gospodarczym, dotyczącej między innymi oszustw związanych
z oferowaniem nabycia obligacji korporacyjnych lub akcji.

 

 

      W dniu 18 czerwca 2021 roku, pod syganturą akt RP II Ds. 11.2016 skierowany został, po przeprowadzeniu przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie skomplikowanego i pracochłonnego śledztwa, do Sądu Okręgowego w Tarnowie Wydział III Karny obszerny akt oskarżenia przeciwko Michałowi K. oraz sześciu innym osobom, którym przedstawiono łącznie 114 zarzutów, dotyczących m.in.:

1)     usuwania składników majątku w celu niezaspokajania roszczeń wierzycieli,
w tym np. poprzez zbycie składników swojego majątku, zagrożonych zajęciem
w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych z wniosków powyższych wierzycieli i dokonywanie czynności prawnych, których skutkiem było przeniesienie własności tych składników na osoby trzecie,

2)     szeregu oszustw, to jest doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ponad 50 osób, w tym - w przypadku części pokrzywdzonych –
w stosunku do mienia znacznej wartości, powyżej 200.000 złotych - na łączną kwotę ponad 10.000.000 złotych, związanych z oferowaniem nabycia obligacji korporacyjnych lub akcji, poprzez przedstawianie nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji, w tym co do emisji przez określone spółki, obligacji, jako papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz zamiaru i możliwości ich wykupu przez wymienione spółki, a także gdy obligacje danych spółek nie zostały w ogóle wyemitowane, zabezpieczone ani wykupione w ustalonym terminie,

3)     prania „brudnych pieniędzy”  w łącznej kwocie  około 4.580.000,00 złotych, pochodzących z przedstawionych powyżej przykładowo oszukańczych działań, osobiście przez oskarżonego Michała K. lub poprzez kierowanie zachowaniami innych osób, przy wykorzystaniu ich uzależnienia osobistego i zawodowego oraz uprawnienia do korzystania z bankowości internetowej i dostępu do rachunków bankowych oraz dokonywania szeregu przelewów bankowych i wypłat gotówkowych.

Główny oskarżony w sprawie Michał K. był zatrudniony jako makler papierów wartościowych w jednym z działających w przeszłości biur maklerskich. Obok tego kontrolował spółki prawa handlowego, w których w skład zarządów wchodziły niektóre z objętych niniejszym aktem oskarżenia osób, a także inne powiązane z nim osoby.

Wobec dwóch oskarżonych w toku śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, w odniesieniu do części pozostałych  –
o charakterze nieizolacyjnym, w tym w postaci m.in. poręczeń majątkowych.

Na poczet przewidywanych, przyszłych kar majątkowych oraz środków karnych dokonano zabezpieczenia mienia oskarżonych na łączną kwotę ponad 7.880.000 zł.,
w tym w postaci udziałów i mienia spółek oraz nieruchomości.

Najpoważniejsze z czynów, pod którymi pozostają oskarżeni zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.    

 

Prokuratura Regionalna w Krakowie.

Rejestr zmian dla: Komunikat RP II Ds 11.2016

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-25
Publikacja w dniu:
2021-06-25
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt