Komunikat Prasowy RP I Ds 25.2016 - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

 Prokuratura Regionalna w Krakowie z końcem roku 2020 skierowała do sądu akt oskarżenia,  pod sygn. akt RP I Ds.25.2016, przeciwko 5 osobom, w sprawie dotyczącej m.in. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przedstawicieli podwykonawców spółki Baudes sp. z o.o., poprzez przeznaczenie przez osoby reprezentujące tę spółkę, ustalonych kwot pieniędzy na rzecz podmiotów Gian-Bud sp. z o.o., Soi Invest sp. z o.o. i Global Servis sp. z o.o., pod pozorem zapłaty za rzekomo wykonane usługi budowlane, w sytuacji gdy pozostali podwykonawcy nie uzyskali wynagrodzenia za roboty i usługi faktycznie wykonane. zakresem aktu oskarżenia zostały także objęte działania podjęte w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pochodzących
z ww. źródła.

Zakresem aktu oskarżenia objęci zostali:

- prezes zarządu Baudes sp. z o.o. odnośnie: posłużenia się nierzetelnymi i podrobionymi dokumentami, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przedstawicieli podwykonawców spółki Baudes sp. z o.o., działania na szkodę wierzycieli ww. spółki, podjęcia czynności, których celem było utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych, nie złożenia wniosku o jej upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów jej upadłość oraz podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji podatkowej

- oraz kolejnych cztery osoby których zachowania były powiązane z przedmiotem śledztwa, co do jednej osoby odnośnie posłużenia się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami  i podjęcia czynności, których celem było utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych, a w przypadku kolejnych odnośnie wystawienia i wprowadzenia do obrotu poświadczających nieprawdę faktur VAT.

 

Spółka Baudes sp. z o.o. zobowiązała się do wybudowania osiedla Magnolia w Krakowie 42 domków w zabudowie szeregowej w stanie deweloperskim. Spółka od chwili jej założenia w ogóle nie zatrudniała pracowników, jak również nie posiadała żadnego zaplecza biurowego, technicznego ani technologicznego, ani też maszyn i urządzeń do świadczenia usług budowlanych. Posiadała jedynie umowę użyczenia pomieszczenia na miejsce biurowe. Nie zatrudniała kadry inżynieryjno - technicznej, ani wykwalifikowanych robotników. Spółka świadczyła swoje usługi budowlane wyłącznie w oparciu o doraźnie zawarte umowy z podwykonawcami, którym obecnie zalega z zapłatą.

Firma Baudes podczas wykonywania prac na budowie osiedla Magnolia, zleciła poszczególne roboty na ww. inwestycji kilkunastu podwykonawcom, a jedyny majątek spółki stanowiły materiały budowlane zakupione na poczet inwestycji.

Inwestycja nie została jednak dokończona wobec złożenia w dniu 30 października 2014 roku
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r., sygn. VIII GU 233/14/S, Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Baudes. Z wniosku o ogłoszenie upadłości wynika, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości firma Baudes wydała 7.396.606,04 zł. Zgodnie ze zgłoszonymi do masy upadłości wierzytelnościami pokrzywdzeni podwykonawcy nie otrzymali łącznie kwoty co najmniej 3.242.739,03 zł.

W toku śledztwa ustalono, iż spółka Baudes sp. z o.o. dokonywała transakcji na rzecz trzech powiązanych kapitałowo ze sobą spółek Soi Invest sp. z o. o. , Global Servis  sp. z o.o. i Gian-Bud sp. z o.o., przekazując tym firmom łącznie 2.258.345,67 zł, gdy powyższe firmy nie wykonywały prac budowlanych dla firmy Baudes przy budowie osiedla ww. w Krakowie.

Jednocześnie okazało się, że firma Baudes sp. z o.o. nie zapłaciła podwykonawcom wykonującym prace przy powyższej inwestycji, pomimo przekazania jej stosownych środków przez firmę zlecającą W&W sp. z o.o. sp. k.

Zawarcie umowy z W&W sp. z o.o. sp.k. było działaniem obarczonym wysokim ryzykiem ponieważ spółka Baudes nie posiadała zaplecza technicznego i organizacyjnego do wykonania tak dużej inwestycji, ale przede wszystkim nie posiadała zaplecza finansowego. Spółka Baudes nie posiadała kredytu, ani pożyczki, a niski kapitał podstawowy nie zabezpieczał właścicieli. Zlecanie i podpisywanie umów z podwykonawcami doprowadziło do wyrządzenia im szkody. Prowadzenie inwestycji w sposób niepozwalający na kontrolę ponoszonych nakładów i poprawne rozliczenie realizowanych robót
z generalnym wykonawcą było działaniem na szkodę spółki i jej wierzycieli. Powołani w sprawie biegli wysokość szkody określili na poziomie długu względem wierzycieli, przyjętego przez syndyka w spisie inwentarza na dzień 28 listopada 2014 r. Kwota szkody to 2.214.150,88 zł.

 

 

Nadto w okresie zagrożonym niewypłacalnością, w lipcu 2014 roku zarząd spółki Baudes niewłaściwie zaspokajał wierzycieli. Wskazani zostali wierzycieli, którzy otrzymując wypłaty od lipca 2014 roku zostali całkowicie zaspokojeni, mimo braku spłaty wierzycieli objętej listą syndyka.

 

 

                                                                                   RZECZNIK PRASOWY

                                                                                     Wojciech Mularczyk

 

 

Rejestr zmian dla: Komunikat Prasowy RP I Ds 25.2016

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-24
Publikacja w dniu:
2021-02-24
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt